دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   صادقی

پست الکترونیکی : m-sadeghi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک هسته ای

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی هسته ای

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1378/06/01

مهدی صادقی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

^